พรหมดีราชอภิวัฒน์, and เคนพันค้อประเสริฐ. “THE DEVELOPMENT OF CLOSED CIRCUIT TELEVISION LABORATORY”. Journal of Industrial Education 16, no. 3 (December 29, 2017): 59-65. Accessed August 9, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/120069.