มนตรีศรีส., and โสวจัสสตากุลท. “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. Journal of Industrial Education, Vol. 18, no. 2, Aug. 2019, pp. 40-47, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/201156.