สุมาลัยก., ศุภวราสุวัฒน์ป., and หมื่นสายญาติส. “An E-Learning Lesson on Basic Indoor Electricity for Level 1 Indoor Electricians”. Journal of Industrial Education, Vol. 18, no. 2, Aug. 2019, pp. 188-96, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/180665.