สันตจิตว., ฤทธิเกิดอ., and บุรีคำพันธุ์ส. “A STUDY OF MANORA’S CULTURAL IDENTITY TO BE APPLIED IN JEWELLERY DESIGN”. Journal of Industrial Education, Vol. 18, no. 2, Aug. 2019, pp. 127-39, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/176049.