ฟันเฟื่องฟูว., ศรีเหรัญบ., and เกิดธรรมช. “Factor Analysis for Life Skills Development of Lower Secondary School Students”. Journal of Industrial Education, Vol. 13, no. 3, Dec. 2014, pp. 83-90, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/126755.