บัวบานศ., ชินะตระกูลร., and เริงอนันต์เ. “STUDY OF NEEDS ASSESSMENT ON TECHNICAL SKILL TRAINING COURSE OF PRE – OPERATION TECHNICIANS IN AUTOMOTIVE SERVICE CENTER”. Journal of Industrial Education, Vol. 16, no. 1, Apr. 2017, pp. 185-91, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/123965.