ตั้งคุณานันต์ป. “การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต”. Journal of Industrial Education, Vol. 15, no. 1, Apr. 2016, pp. 1-5, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122905.