ปิ่นเงิน อ., and ศรีอุทัย จ. “METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS”. Journal of Industrial Education, vol. 15, no. 2, Aug. 2016, pp. 191-8, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122718.