โมลานิลเ., สุวรรณจันทร์พ., and ตั้งคุณานันต์ป. “THE BLENDED LEARNING ON C PROGRAMMING FOR GRADE 9 IN DEBSIRIN SCHOOL”. Journal of Industrial Education, Vol. 15, no. 2, Aug. 2016, pp. 10-17, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122298.