นาแพร่ด., เซะวิเศษส., and เอกวุฒิวงศาท. “STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN”. Journal of Industrial Education, Vol. 15, no. 1, Apr. 2016, pp. 136-42, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122275.