[1]
โมลานิลเ., สุวรรณจันทร์พ., and ตั้งคุณานันต์ป., “THE BLENDED LEARNING ON C PROGRAMMING FOR GRADE 9 IN DEBSIRIN SCHOOL”, J. IND. EDUC., vol. 15, no. 2, pp. 10-17, Aug. 2016.