มนตรีศรีส. and โสวจัสสตากุลท. (2019) “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”, Journal of Industrial Education, 18(2), pp. 40-47. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/201156 (Accessed: 24February2020).