ดำรงเสถียรส. (2016) “พลังจิตใต้สำนึก”, Journal of Industrial Education, 15(1), pp. 6-11. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122906 (Accessed: 27May2020).