ตั้งคุณานันต์ป. (2016) “การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต”, Journal of Industrial Education, 15(1), pp. 1-5. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122905 (Accessed: 4April2020).