ปิ่นเงิน อ. and ศรีอุทัย จ. (2016) “METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS”, Journal of Industrial Education, 15(2), pp. 191–198. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122718 (Accessed: 26 November 2022).