นาแพร่ด., เซะวิเศษส. and เอกวุฒิวงศาท. (2016) “STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN”, Journal of Industrial Education, 15(1), pp. 136-142. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122275 (Accessed: 13July2020).