มนตรีศรีสุนทรี, and โสวจัสสตากุลทนงศักดิ์. 2019. “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. Journal of Industrial Education 18 (2), 40-47. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/201156.