สุขสิงห์อุเทน, ปิยะพิมลสิทธิ์ฉัตรศิริ, and ศิริพิพัฒน์นกุลสูติเทพ. 2017. “CONSTRUCTION OF A COMPUTER COMPETENCIES ASSESSMENT SET FOR THE OCCUPATIONS AND TECHNOLOGY SUBJECT FOR MATTAYOMSUKSA 1”. Journal of Industrial Education 16 (3), 135-42. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/129113.