ฟันเฟื่องฟูวารินท์พร, ศรีเหรัญบุญเรือง, and เกิดธรรมชาตรี. 2014. “Factor Analysis for Life Skills Development of Lower Secondary School Students”. Journal of Industrial Education 13 (3), 83-90. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/126755.