ตั้งคุณานันต์ปริยาภรณ์. 2016. “การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต”. Journal of Industrial Education 15 (1), 1-5. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122905.