ปิ่นเงิน อตินุช, and ศรีอุทัย จิรันธรา. 2016. “METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS”. Journal of Industrial Education 15 (2):191-98. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122718.