โมลานิลเสฏฐวุฒิ, สุวรรณจันทร์พีระวุฒิ, and ตั้งคุณานันต์ปริยาภรณ์. 2016. “THE BLENDED LEARNING ON C PROGRAMMING FOR GRADE 9 IN DEBSIRIN SCHOOL”. Journal of Industrial Education 15 (2), 10-17. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122298.