นาแพร่ดณุพล, เซะวิเศษสมชาย, and เอกวุฒิวงศาทรงวุฒิ. 2016. “STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN”. Journal of Industrial Education 15 (1), 136-42. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122275.