พรหมดีราชอภิวัฒน์, and เคนพันค้อประเสริฐ. 2017. “THE DEVELOPMENT OF CLOSED CIRCUIT TELEVISION LABORATORY”. Journal of Industrial Education 16 (3), 59-65. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/120069.