ตั้งคุณานันต์ป. การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต. Journal of Industrial Education, v. 15, n. 1, p. 1-5, 29 Apr. 2016.