มนตรีศรีส., & โสวจัสสตากุลท. (2019). การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Journal of Industrial Education, 18(2), 40-47. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/201156