ฟันเฟื่องฟูว., ศรีเหรัญบ., & เกิดธรรมช. (2014). Factor Analysis for Life Skills Development of Lower Secondary School Students. Journal of Industrial Education, 13(3), 83-90. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/126755