ตั้งคุณานันต์ป. (2016). การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต. Journal of Industrial Education, 15(1), 1-5. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122905