ปิ่นเงิน อ., & ศรีอุทัย จ. (2016). METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS. Journal of Industrial Education, 15(2), 191–198. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122718