โมลานิลเ., สุวรรณจันทร์พ., & ตั้งคุณานันต์ป. (2016). THE BLENDED LEARNING ON C PROGRAMMING FOR GRADE 9 IN DEBSIRIN SCHOOL. Journal of Industrial Education, 15(2), 10-17. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122298