นาแพร่ด., เซะวิเศษส., & เอกวุฒิวงศาท. (2016). STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN. Journal of Industrial Education, 15(1), 136-142. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122275