(1)
ฟันเฟื่องฟูว.; ศรีเหรัญบ.; เกิดธรรมช. Factor Analysis for Life Skills Development of Lower Secondary School Students. J. IND. EDUC. 2014, 13, 83-90.