(1)
ตั้งคุณานันต์ป. การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต. J. IND. EDUC. 2016, 15, 1-5.