(1)
โมลานิลเ.; สุวรรณจันทร์พ.; ตั้งคุณานันต์ป. THE BLENDED LEARNING ON C PROGRAMMING FOR GRADE 9 IN DEBSIRIN SCHOOL. J. IND. EDUC. 2016, 15, 10-17.