การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

Main Article Content

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตั้งคุณานันต์ป. (2016). การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต. Journal of Industrial Education, 15(1), 1-5. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122905
Section
Review Article

References

[1] ภิญโญ สาธร. 2521. หลักการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุภา.

[2] สุมนทิพย์ บุญสมบัติ. 2553. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา หน่วยที่ 10. พิมพ์ครั้งที่ 33. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

[3] สิปปนนท์ เกตุทัต. 2545. จากอดีตและปัจจุบันสู่อนาคตของการปฏิรูปการศึกษาไทย: สู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล: 15 กรกฎาคม 2559).

[4] พิพัฒนา วิเชียรสุวรรณ. 2536. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2535. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์

[5] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556. กฎหมาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.onec.go.th/onec_web/main.php?parentID=CAT0001335.(วันที่ค้นข้อมูล: 12 พฤษภาคม 2556).

[6] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.onec.go.th/Onec_web/main.php?parentID=CAT0001335(วันที่ค้นข้อมูล: 13 พฤษภาคม 2556).

[7] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553.แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552–2559).กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

[8] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2557.การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https:// www.tdri.or.th. (วันที่ค้นข้อมูล: 15 กรกฎาคม 2559).

[9] องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ แปลโดย กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556. ข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

[10] วิจารณ์พานิช. 2555. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ: ตถาตาพับลิเคชั่น.

[11] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. 2554. ก้าวสู่อาเซียน.กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

[12] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:www.onec.go.th/onec.../2016-EdPlan60-74.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล: 15 กรกฎาคม 2559).

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>