**ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีดังนี้** 
1. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิกวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     1.1 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคลากร (คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง "ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิก"
     1.2 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลนอกเหนือจาก ข้อ 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิก 2,500 บาทต่อปี
     1.3 ให้ชำระหลังจากที่มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน

      การชำระค่าธรรมเนียม งานการเงินและบัญชีออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนท่านแรกเท่านั้น
      โอนเงินผ่านบัญชี:  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
      สาขา:            เทคโนโลยีฯ  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      ชื่อบัญชี:       วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
      เลขที่บัญชี:   088-2-624-274    
      บัญชี:            ออมทรัพย์  

หมายเหตุ
     1. การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น "ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม " เนื่องจากบทความจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านและบรรณาธิการก่อน จึงสามารถแจ้งผลการพิจารณาว่าตีพิมพ์เผยแพร่ได้หรือไม่

     2. หากบทความของท่าน "ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการกองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี (เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระจะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ)จึงขอให้ท่านรับทราบ ก่อนการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

     3. ระยะเวลาของการดำเนินการใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (ทางวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ต้องการลัดคิว หรือเร่งกระบวนให้สั้นลงกว่านี้)