1.
ธนวัชณรงค์ ช, ภูเก้าล้วน อ, ขันธะชวนะ อ. Influence of heat treatment temperature on recovery force spring used for actuator of heat engine. JEET [Internet]. 2020 Jan. 21 [cited 2024 Feb. 21];6(2):39-46. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/229531