1.
สำราญหันต์ ป, ซ้ายสุวรรณ ณ, ปุณธนกรภัทร์ น, แซ่เล็ก ป, จันทร์จำเนียร เ. A SELECTION OF WAREHOUSE SERVICE PROVIDERS FOR ANIMAL FEED COMPANIES : CASE STUDIES IN SAMUTSAKHON. JEET [Internet]. 2019 Dec. 25 [cited 2024 Feb. 21];6(2):10-2. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/215195