1.
ปัญจพล เภตราพูนสินไชย ป, สูนคำ ป, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ท, ชุนประวัติ ส. GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM. JEET [Internet]. 2019 Jul. 24 [cited 2024 Feb. 21];6(1):62-73. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/201531