1.
ก่อวุฒิกุลรังษี เ, ดาปิน จ. Reused of EVA Waste Rubber Soles Blended EPDM. JEET [Internet]. 2015 Jul. 31 [cited 2024 Feb. 28];2(1):17-22. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/182300