1.
บริรักษ์สันติกุล ณ, มูลละคร อ, กระจ่างสังข์ ท, ศรีประภา ก, ศรีธาราธิคุณ จ. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง. JEET [Internet]. 2014 Jul. 31 [cited 2024 Feb. 21];1(1):28-33. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/180967