1.
โลหะโรจน์วิเชียร น, เที่ยงดาห์ อ. A study of diesel engine combustion chamber adapted to use LPG as the main fuel. JEET [Internet]. 2016 Jul. 29 [cited 2024 Feb. 28];3(1):29-37. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/180649