1.
พันโยธา ว, ศรีปฐมสวัสดิ์ ก. Pulp Quality Improvement for Ceiling Board Manufacturing by Taguchi Method. JEET [Internet]. 2016 Jul. 31 [cited 2024 Feb. 28];3(2):41-9. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/179564