1.
เพชรลาที ก, กองสุวรรณ รดศ, ลีลาศรีสิริ ดเ. GUIDELINES OF VEIHCLE ROUTING PROBLEM BY HEURISTIC OF LUANGPRABANG CEMENT CO.LDT CASE STUDY. JEET [Internet]. 2016 Jul. 31 [cited 2024 Feb. 28];3(2):23-32. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/179560