1.
นาคพันธ์ ก, ไชยนันทน์ ส, ขาวละออ ว, ปานขลิบ ฐ. Innovative Design Prototype Training Manikins of CPR Compression by Measuring Force Vector. JEET [Internet]. 2018 Jul. 1 [cited 2024 Feb. 28];5(1):21-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/179212