ปัญจพล เภตราพูนสินไชย ปัญจพล, สูนคำ ปัญญา, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ทรงพล, and ชุนประวัติ สุทธิลักษณ์. “GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM”. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College 6, no. 1 (July 24, 2019): 62–73. Accessed February 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/201531.