เพชรลาที กันละคร, กองสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์, and ลีลาศรีสิริ ดร. เชษฐ์ภณัฏ. “GUIDELINES OF VEIHCLE ROUTING PROBLEM BY HEURISTIC OF LUANGPRABANG CEMENT CO.LDT CASE STUDY”. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College 3, no. 2 (July 31, 2016): 23–32. Accessed February 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/179560.