ปัญจพล เภตราพูนสินไชย ป., สูนคำ ป., ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ท., and ชุนประวัติ ส. “GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM”. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College, vol. 6, no. 1, July 2019, pp. 62-73, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/201531.