บริรักษ์สันติกุล ณ., มูลละคร อ., กระจ่างสังข์ ท., ศรีประภา ก., and ศรีธาราธิคุณ จ. “เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง”. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College, vol. 1, no. 1, July 2014, pp. 28-33, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/180967.