[1]
ธนวัชณรงค์ ช., ภูเก้าล้วน อ., and ขันธะชวนะ อ., “Influence of heat treatment temperature on recovery force spring used for actuator of heat engine”, JEET, vol. 6, no. 2, pp. 39–46, Jan. 2020.